Umblikal Herni (G?bek F?t???)

Anne karn?ndaki cenin g?bekten ??karak, anneye uzanan damarlar ile ya?am?n? s?rd?r?r. Do?umdan bir s?re sonra d??en g?bek kordonu i?inde yer alan bu damarlar?n ge?ebilmesi i?in kar?n duvar?nda bir a??kl?k vard?r. Bir ?ok yeni do?an bebekte bu a??kl?ktan kar?n i?i organlar d??ar? ??karak, g?bekte bir ?i?lik olu?tururlar.

Bu durum umblikal herni (g?bek f?t???) olarak an?l?r. Umblikal hernili bebeklerde ilk iki ya? i?inde bir tedaviye gerek yoktur. Herni d??ar?daki ?i?lik zamanla b?y?se bile, kar?n duvar?n?n geli?imi ile b?y?k olas?l?kla kendili?inden iyile?ir. G?be?e bozuk para yap??t?rmak veya g?bek ba?? ba?lamak gibi y?ntemler iyile?me olas?l???n? y?kseltmedi?i i?in uygulanmamal?d?r. ?ki ya??na gelen ?ocukta hala umblikal herni var ise hekime ba?vurulmal?d?r.