Inguinal Herni (Kas?k F?t???), Hidrosel, Kordon Kisti

?ocuklarda inguinal herni (kas?k f?t???, f?t?k) yeti?kinlerdeki gibi zorlanma sonucu olu?maz. Bebekler anne karn?nda geli?irken kar?n i?ini d??eyen zardan eldiven parma?? gibi bir ??k?nt? kas?k kanal?ndan d??ar? uzan?r. 50 erkek, 250 k?z ?ocuktan birisinde bu ??k?nt? do?umdan sonra da a??k kalarak kas?k b?lgesinde ?i?li?e yol a?ar. E?er bu art???n kar?n i?i ile ili?kisi dar ise kar?n i?i s?v?s? yava? yava? a?a?? inerek i?i s?v? dolu bir ?i?lik olu?turur.

Bu durum hidrosel veya kordon kisti olarak an?lan hastal?klara yol a?ar. ?lgili art???n kar?n i?i ile ili?kisi geni? ise, veya dar olan ge?i? zamanla geni?ler ise kar?n i?indeki barsaklar bu kesenin i?ine girerek inguinal herniye yol a?arlar. ?ocuklarda inguinal herninin nedeni bir art?k oldu?u i?in kendili?inden iyile?me olas?l??? yoktur. Kordon kisti veya hidrosel bi?imindeki art?klar ise er ge? inguinal herniye d?n???rler.

Hastal?klar?n t?m?n?n tedavisinde ana ilke ilgili art???n ??kar?lmas? ve kar?n i?i ile ili?kisinin kapat?lmas?d?r. ?nguinal hernilerde ameliyat en k?sa s?rede yap?larak, herninin bo?ulmas? olarak an?lan, acil sorunun geli?memesine ?al???l?r. Kordon kiste i?in ise, bebek yenido?an ise 3 ayl?k olmas? beklenir. Hidrosellerde ise, birlikte inguinal herni yok ise 1 ya?a dek beklenebilir.

An?lan ameliyatlar?n t?m? ?ocuk hastaneye yat?r?lmadan, ameliyat sonras? bir ka? saat sonra eve g?nderilerek yap?lmaktad?r. ?ocu?unuzda kas?kta bir ?i?lik var ise ilgili hastal?klardan birisinin olabilece?ini d???nerek, hekiminize ba?vurunuz. E?er ?ocu?unuzun a?r?s? ve kusmas? var, kas?ktaki ?i?lik de sert ve bast?rmak ile kaybolmuyor ise acil olarak hekime ba?vurunuz. ?nguinal herniler ne yaz?k ki ilk fark edildiklerinde de bo?ularak acil sorunlar yaratabilirler.