?nmemi? Testis

Erkek ?ocuklar?n testisleri (yumurtal?klar?) normalde skortumda (torbada) bulunur. Anne karn?nda cenin geli?ir iken kar?n i?inde olu?up, kas?k kanal?ndan ge?ip skrotuma inen testislerin skrotuma inememeleri inmemi? testis olarak an?l?r.

E?er o?lunuzun testislerinin ikisini de skotumunda g?remiyor iseniz, s?cak bir banyonun sonunda tekrar kontrol ediniz. ?nmemi? testis ile en ?ok kar??an olay testislerin kas?ktaki bir kas nedeni ile kas?k kanal?na ?ekildi?i retraltil testis (t?rk?e daha g?zel ad? ile utanga? testis) durumudur. Bu bir hastal?k de?ildir ve ?ocuk b?y?y?nce kendili?inden iyile?ir. Utanga? testisler s?kl?kla s?cak ortamlarda skrotuma inerek, kendilerini g?sterirler.

S?cak ortamda da testisler skrotuma inmiyor ise hekiminize ba?vurman?z uygun olacakt?r. ?nmemi? testiste korkulan sonu?lardan birisi testislerin sperm olu?turma yetene?ini yitirmesi, yani k?s?rl?kt?r. K?s?rl?k birden bire olu?mamakla birlikte, iki ya??ndan sonra tedavi edilmemi? testislerde oran? giderek y?kselmektedir. Bu nedenle g?n?m?zde ameliyat? ?ocuk 12-18 ayl?k iken ?nerilmektedir.

E?er hekiminiz testisi kas?k kanal?nda da bulamaz ise, kar?n i?inde testis olup, olmad??? laparoskopi ile anla??labilir. "B??aks?z ameliyat" olarak tan?nan laparoskopide kar?n i?ine k???k bir ayg?t sokularak testise bak?lmaktad?r.

An?lan ameliyatlar?n t?m? ?ocuk hastaneye yat?r?lmadan, ameliyat sonras? bir ka? saat sonra eve g?nderilerek yap?lmaktad?r.