Onur & Asya ?AP?I
Ba??rsak d???mlenmesinden ameliyat olan ?ocu?umuz Ata'n?n operasyonunu ger?ekle?tiren Prof.Dr. Haluk G?ven?'e ve t?m hastane personelinize ?ok te?ekk?r ederiz.

Mehmet - Necmiye ?L??
Laparoskopik Apendektomi operasyonu yapan ve k?sa s?rede aya?a kalkan o?lum Kerem'e elinden geleni fazlas? ile yapan Sn. Prof. Dr. Haluk G?ven?'e minnettar?z.

G?lden & Samet AKIN
Bir s?nnetin ne kadar ?nemli oldu?unu bize ?ok iyi anlatan, bilgilendirmeyi yaparken hi? s?k?lmayan, ?zel hastahane manti?inin ?zel ilgi ve alaka oldu?unu vurgulayan, yapt??? ba?ar?l? s?nnet sonras?nda bile bize bolca bilgi verip bizi mutlu eden Haluk hocam?za te?ekk?r? bor? biliriz.

Didem SUR
Bug?n s?nnet sonras? kontrole geldik. Her?eyin yolunda oldu?unu ??rendik ?ok mutluyuz. Do?umdan hemen sonra bizi ikna ederek bebe?imizin s?nnetini yapan Prof.Dr.Haluk G?ven? hocam?za, kurdu?u s?cak ileti?im, verdi?i sonsuz g?ven ve muhte?em hekimlik hizmetleri i?in te?ekk?rlerimizi sunar?z.

Nezih Burak & P?nar YILDIRIM
Hastanenizde yeni do?an bebe?imizin s?nnetini yapt?rd?k. ?ncelikle ?ok teredd?t ediyorduk fakat PROF.DR.HALUK G?VEN?'E bilgilendirmesi ve ba?ar?l? operasyonu sayesinde ?ok ?abuk s?rede bebe?imiz iyile?ti kendisine g?lery?zl? davran??lar? ve yak?n ilgisinden dolay? ?ok te?ekk?r ederiz.

Ayten ?A?BAN
Sn Haluk Bey k?z?m Fatma Ferhan'?n apandisitini patlam?? olmas?na ra?men laparoskopik y?ntemle ald?n?z minnettar?z ?ok te?ekk?rler.

Dilek & Hayati ?elikcan
K?z?m?z?n f?t?k ameliyat?n? ba?ar?yla ger?ekle?tiren hastane hekiminiz de?erli Prof. Dr. Haluk G?VEN?'e sonsuz te?ekk?rler.

Bet?l ALTIN
Merhaba, iki ?ocu?umun s?nnetini yapan doktorumuza te?ekk?r ederiz. Bir ameliyattan ?te ayr?ca; E?im bu ne kadar estetik bir operasyon olmu? diye hayran kald?..

Murat TOMRUK?U
Yapm?? oldu?u laparoskopik apandisit ameliyat?n ba?ta kendisi olmak ?zere ameliyat ekibine ve hastanenize g?stermi? oldu?u yak?n ilgi ve alaka i?in te?ekk?r ederiz.

Jurgen VANDERBROUCKE
Hello Prof.Dr.Haluk GUVENC, Axel is doing great! His weight is now 2.225kg. everything whent fine on the airplaine, Axel has slept the whole way. and was only awake for his dinner. he is now sleeping in a normale bed buth stil in the hospital.