Hipospadias (Peygamber S?nneti)

Erkek cinsel organ? olan penis'in bir hastal???d?r. S?nnet derisinin eksikli?i; idrar yap?lan a??kl???n normal yerine de?il, daha geriye a??lmas? s?z konusudur. Peygamber s?nneti de denilen bu durumun en korkulan y?n? baz? ?ocuklarda penis cisminde de e?rilik bulunmas?d?r.

E?er ?ocu?unuzun penisinde bir ?ekil bozuklu?u g?r?rseniz, hekime ba?vurunuz. Yaln?zca s?nnet derisi eksik gibi dursa da, bir uzman?n g?r???n? almadan ?ocu?unuzun s?nnetini tamamlatmay?n?z. G?n?m?zde hipospadias?n bi?imine g?re de?i?ik ameliyatlar yap?lsa da, bu ameliyatlar?n b?y?k ?o?unlu?u bebek alt? ayl?k iken yap?labilmektedir. Hipospadias ameliyatlar? i?in 3-6 ya? aras? psikolojik a??dan uygun olmad??? i?in, onar?m?n k???k ya?ta yap?lmas? ve cinsel organlar?na y?nelen ?ocu?un cinsel organ hastal???n? an?msamamas? yararl?d?r.