Sindirim Sistemi Cerrahi Hastal?klar?

Yemek borusunun (?sofagus) darl?klar?, yan?c? madde i?imine ba?l? t?kan?kl???

Mide darl?k, t?kan?kl?k ve ?lser hastal???

Gastro?zofagial refl? (GER)

?nce barsaklar?n t?kan?kl???, polip hastal???, inflamatuar barsak hastal?klar?

Apandisit

Do?umsal barsak sinirlerinin geli?im bozuklu?una ba?l? megakolon (geni?lemi? kal?n barsak)

Kab?zl?k, makatta ?atlak ve fist?l olu?umu

Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi

Kas?k f?t???, g?bek f?t???

Karaci?er kist, abse ve t?m?rleri

Safra yollar?n?n do?umsal yoklu?u, kistik geni?lemesi ve ta? hastal???

Pankreas kistleri ve t?m?rleri

Dalak hastal?klar? ve kan kastal?klar?nda dalak ??kar?lmas?