Solunum Sistemi Cerrahi Hastal?klar?

Do?umsal akci?er hastal?klar?, kistleri

Akci?er enfeksiyonlar?na ba?l? geli?en abse ve ampiyemin tedavisi

Soluk borusunun do?umsal hastal?klar?

Soluk borusuna yabanc? cisim ka?mas? ve bronkoskopik giri?imler

Pn?motoraks, hemotoraks

G???s kafesinin deformiteleri (kundurac? g???s, g?vercin g???s)