S?nnet

Penis ba??n?n ?zerini ?rten derinin u?taki b?l?m? (s?nnet derisi) t?p dilinde "prepisyum" olarak adland?r?l?r. Bu derinin cerrahi y?ntemlerle kesilerek penis ucunun a???a ??kar?lmas? i?lemine s?nnet ad? verilir. S?nnet; dini rit?eller, gelenekler veya t?bbi nedenler ile ger?ekle?tirilir.

Erkek ?ocu?un s?nnet derisinin yap?s? nedeniyle idrar deli?i dar ise, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ge?iriyorsa, veya zaman zaman s?nnet derisi hatta cinsel organ?n? ?rten deri dahil olmak ?zere k?zar?kl?k, ?i?lik ve a?r? oluyor ve antibiotik ile tedavi gerekiyor ise t?bbi olarak s?nnet zaman? gelmi? demektir.

S?nnetin ya?? olmamakla beraber, ?ocu?un psikolojik olarak cinsel organlar?n? tan?maya ba?lad??? 3-6 ya? aras? giri?im ?ok gerekli ise yap?labilir.

Bilimsel a??dan bak?ld???nda, cerrahi bir i?lem olan s?nnetin ameliyathane ko?ullar?nda yap?lmas? gerekir.

YEN?DO?AN S?NNET? NED?R ve NASIL YAPILIR?

Bir bebek en erken ne zaman s?nnet edilebilir?
Do?umu takiben bebe?in uygun oldu?u en erken d?nemde s?nnet yap?labilir. Ancak ki?i?el g?r???m, do?umu takiben bir g?n sonra yap?lmas?n?n daha uygun olaca?? y?n?ndedir. Bu yolla ailenin ve bebe?in ilk g?n?n ko?ullar?na uyum sa?lamas? m?mk?n olacakt?r.

En sa?l?kl? ya? ya da ay hangisidir?
S?nnet ameliyathane ko?ullar?nda, cerrahi prensiplere uyularak, deneyimli bir uzman taraf?ndan yap?l?r ve i?lem sonras? yara bak?m? kurallar?na uygun davran?l?rsa her ya?ta yap?labilir. Bunun yan?s?ra ?? ya? civar?nda ?ocuklar kendi cinsiyetlerini ve genital organlar?n? tan?maya ba?lad?klar?ndan, bu ya?larda b?lge ile ilgili cerrahi giri?imlerde daha hassas olacaklard?r. Bu d?nemde uygun olmayan ko?ullarda yap?lacak olan bir s?nnet giri?imi, do?al olarak psikolojik olarak daha fazla etki b?rakabilir. Unutulmamal?d?r ki ya??a b?y?k ?ocuklar da bile ya??tlar?ndan duyduklar? hikayeler nedeniyle, uygun psikolojik haz?rl?k sa?lanamad??? takdirde, s?nnet travmatik bir giri?im olarak haf?zada kalabilir.

Do?ar do?maz yap?lan s?nnetin riski var m?d?r?
S?nnet yap?ld?ktan sonra en s?k kar??la??labilecek komplikasyonlar kanama ve enfeksiyondur. Yenido?an s?nnetinin uygulanmas?na engel ko?ullarda, cerrahi giri?imin bahsetti?imiz riskleri g?ze al?nmamal?d?r.

Hangi durumlarda yenido?an s?nneti uygulanmaz?
Bebekte hipospadias gibi do?u?tan penis anomalisi var ise, ilerde s?nnet derisi onar?mda kullan?labilece?inden yenido?an s?nneti uygulanmamal?d?r. Bunun yan?s?ra premat?r veya konjenital bir hastal??? var ise, ya da ailede hemofili hastal??? ?yk?s? var ise yenido?an s?nneti uygulanmaz.

Bebekler s?nnet s?ras?nda ac? hissederler mi?
Yenido?anlar ac?y? hissederler, bu durum yap?lan klinik ?al??malar ile de do?rulanm??t?r. Ancak norolojik geli?im d?zeyi a??s?ndan hen?z ac?y? lokalize edebilme durumlar? yoktur. ??inde bulundu?u durum rahats?zl?k verdi?i surette a?layarak reaksiyon verecektir. Bu nedenle s?nnete ba?lamadan ?nce uyu?turmak i?in, penis ?evresine ?ok ince i?ne ile lokal anestezik ila? uygulan?r, bu ya? grubunda genel anestezi uygulamaya gerek yoktur.

Do?ar do?maz yap?lan s?nnetin avantajlar? nelerdir?
?ncelikle giri?im ile ilgili bilin?li bir hat?rlama olmayacakt?r. Bebeklerin b?y?me potansiyeli y?ksek oldu?unda yara yeri iyile?mesi h?zl? olacakt?r. Lokal anestezi ile yap?ld???ndan ameliyat ?ncesi ve sonras?nda a? kalma gereksinimi yoktur. Annenin i?erisinde bulundu?u lohusal?k d?nemi nedeniyle, annenin v?cut s?v?lar?nda salg?lanmakta olan mevcut hormon ve bir tak?m proteinler (endorfinler) ile kan savunma sistemi elemanlar?, emzirme yoluyla bebe?e iletilerek cerrahi giri?im ?zerinde koruma etkisi sa?layacakt?r. Bu koruma fakt?rleri etkisi ile s?nnet sonras? d?nemde a?r? giderici ila? kullan?lmas? gerekmeyecektir. Son olarak, yenido?an s?nneti yap?lan bebeklerde, b?lgenin temizli?i daha kolay sa?lanaca??ndan idrar yolu enfeksiyonu riski azal?r.

S?nnet yapt?rd?ktan sonra nelere dikkat etmek gerekir?
S?nnet sonras? erken d?nemde bebek hem?ireleri taraf?ndan bebe?in bak?m? ?stlenilir ve bak?m konusunda aile bilgilendirilir. Yenido?an bebeklerde s?nnet derisi penis ba??na yap???k oldu?undan, s?nnet s?ras?nda bu yap???kl???n giderilmesi sonucu penis ba?? derisi kendini yenileyene dek, alt bezine yap??maya kar?? ?nlem al?n?r. ?lk iki g?n s?resince antiseptikli kremler s?nnetli b?lge ?zerine g?nde ?? kez s?r?l?r. Bebekler s?nnet sonras? be?inci g?n s?nneti yapan doktor taraf?ndan g?r?l?r ve banyo izni verilir. Konulan diki?ler kendili?inden eriyerek d??erler al?nmalar? gerekmez.

Olas? komplikasyonlar nelerdir?
Her ameliyatta oldu?u gibi kanama ve yara yeri enfeksiyonu, olas? komplikasyonlar?n ba??nda gelir. Bunun yan?s?ra ?ok az oranda rastlan?lmakla beraber kar??la??labilinen baz? ba?ka komplikasyonlar vard?r. Yenido?an bir bebe?in ameliyat edildi?i d???n?ld???nde ve konunun uzman? olmayan hekimlerce yap?ld??? takdirde, penisi ?rten deri gere?inden fazla k?salt?labilir bu durum pipinin g?m?k kalmas? ?eklinde kar??m?za gelir. Ya da s?nnet derisi gere?inden fazla? b?rak?l?rsa, ilerde s?nnet revizyonu ad? verilen ikinci bir s?nnet yap?lmak zorunda kal?nabilir. S?nnet sonras? bak?m?n yeterli yap?lmad??? baz? durumlarda ise penil derinin glansa yap???kl??? s?z konusu olabilir.

Hangi durumda doktora ba?vurmak gerekir?
S?nnet sonras?nda erken d?nemde doktorun g?rmesi gerekebilece?i durumlar? s?ralamak gerekirse; e?er g?z ya?? ak?yor gibi devam eden bir kanama var ise, bebek idrar yaparken zorlan?yor ve a?l?yor ise, penis ve ?evresinde beklenenden fazla miktarda ?i?me veya ate?lenme olursa doktorun yeniden de?erlendirmesinde fayda olacakt?r.


S?NNET SIRASINDA ve SONRASINDA KOMPL?KASYONLAR !!!
Hekim veya hekim olmayanlar taraf?ndan yap?lan s?nnetlerde i?ler yolunda gitmedi?inde benzer sorunlarla kar??la??lacakt?r.

  • Penis dokusu kayb?; ?zellikle toplu s?nnetlerde cerrah?n konsantrasyonunu bozacak g?r?lt?l? ortam, hasta ba??na yeterli giri?im zaman?n?n ayr?lmamas? (ameliyat?n aceleye getirilmesi), olu?abilecek olumsuzluklar?n (komplikasyonlar?n) ?ng?r?lememesi veya (e?itimsizlik nedeniyle) bilinmemesi gibi durumlarda, ameliyat tekni?ine ba?l? olarak daha ba?lang??ta doku kay?plar? (penis g?vdesi veya glans?n k?smen veya tamamen kesilmesi, s?nnet derisi veya penis derisinin fazla, eksik veya e?ik kesilmesi vs.) ile sonu?lanabilecek vahim komplikasyonlara neden olunabilir.

  • Enfeksiyon; Asepsi ve antisepsi'ye (yani ameliyathane ko?ullar?) uyumsuzluk durumunda enfeksiyon ka??n?lmaz olacakt?r. B?yle durumlarda en basitinden diki? hatt?nda kar??la??labilinecek y?zeyel enfeksiyonlar, veya penisin daha derin dokular?n? ilgilendiren ciddi yumu?ak doku enfeksiyonlar? (olduk?a a?r?l?d?rlar ve hatta idrar yapmay? g??le?tirebilir). B?yle enfeksiyonlarda penis dokusu ileri derecede ?i? ve hassas olur, uygun tedavi alt?nda bile 2 haftaya varan i?g?c?- okul kay?plar?na yol a?abilir. Do?ru tedavi edilmedi?inde gangren veya doku kayb? ile sonu?lanabilir.

  • Kanama; Kanayabilecek damarlar?n ?st?nk?r? yak?lmas?, veya diki?lerle kontrol alt?na al?namamas? sonucunda ciddi kan kay?plar? (kan vermeyi gerektirecek kadar) olu?abilir. Ufak bebeklerde bu kanama hayati risk ta??r. Yine penis derisi alt?nda kanama (hematom) a?r?ya neden olur ve enfeksiyon zemini olu?turur. Hastan?n konforlu bir ameliyat sonras? d?nem ge?irmesine engel olmas?n?n yan? s?ra durdurulmayan kanaman?n psikolojik etkisi ?ocukta organ kayb? korkusuna neden olacakt?r. Di?er ?nemli bir husus ailesinde kanama hastal??? olan veya bir b?lgesi yaraland???nda kanamas? kesilmeyen, sebepsiz ciltalt?nda morluklar? olu?an ?ocuklarda, a??r kanamalara yol a?abilecek hastal?klar?n (hemofili, trombosit fonksiyon bozuklu?u vs ) varl??? ara?t?r?lmadan yap?lacak olan giri?imlerdir.

  • Yan??a ba?l? doku kayb?; Kanama kontrol? ama?l? uygun olmayan alet veya tekniklerle yap?lan koterizasyon (y?ksek frekansl? elektrik ak?m? ile damarlar?n yak?lmas?) giri?imleri en tehlikeli komplikasyon grubunu olu?turur. Bu yan?klar aynen yumu?ak doku elektrik yan?klar? gibi seyreder, sonu?ta organda fonksiyon bozuklu?una veya anatomik ?ekilsizli?e yol a?abilecek denli doku kayb? ile seyreden vahim sonu?lar? mevcuttur.
  • Zamans?z giri?im; Do?u?tan idrar deli?i yerinde olmayan (hipospadias) veya d?? idrar yolu deli?inden normalden farkl? yap?sal de?i?iklikleri olan ?ocuklarda dikkat edilmesi gereken nokta, as?l sorunun tedavisi bitmeden s?nnet yap?lmamas?n?n gereklili?idir. S?nnet derisi bu anatomik bozukluklar?n onar?m?nda yama olarak kullan?labilecekken, s?nnetli bir ?ocukta daha ba?tan tedavi imkanlar? k?s?tlanm?? olacakt?r.

  • Psikolojik fakt?rler; Hastan?n ya??na bakmaks?z?n (ileti?im kurulabilecek ya? ve durumda olmak ko?ulu ile) yap?lacak giri?imin hasta ile payla??lmas?, elden geldi?ince r?zas?n?n al?nmas? ameliyat sonras? psikolojik travma olu?mas?na engel olunmas? a??s?ndan ?ok ?nem ta??r. "Pipini kesece?iz, ucundan az?c?k kesilecek" gibi terimlerden ka??n?lmal?d?r. Daha ?nemlisi ?ocuktan ameliyat olaca?? bilgisinin saklanarak aldat?lmas?d?r ki onar?lamaz durumlara yol a?acakt?r. B?yle bir durum hangi ya?ta olursa olsun, ba?ta ailesi olmak ?zere ?evresine kar?? derin bir g?ven kayb? yaratacakt?r. ?ocuklar?n birer birey olduklar? unutulmamal? ve v?cutlar?nda yap?lacak giri?imlerde onlar?n s?z hakk? ellerinden al?nmamal?d?r.
  • Son olarak; S?nnet ameliyat? bir erkeklik testi de?ildir.