Ulusal Bilimsel Toplant?larda Sunulan Bildiriler

?EL?K A., SALMAN T., BONEVAL C., B?Y?KARSLAN G., G?VEN? B.H.: ?ocukluk ?a??nda invaginasyon. Istanbul T?p Fak?ltesi 9. Kurultay? serbest bildiriler ?zet kitab? s: 22, ?stanbul, 1987.

SALMAN T., G?VEN? B. H., ALTU? T., ?EL?K A., B?Y?KDEVR?M S.: Fetal intestinal transplantasyon. 8. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi bildiri ?zetleri kitab? s: B1, Girne, 1988.

G?VEN? B.H.
, MERCAN S., T?T?Z ?., ?ZARMA?AN S., SEVEN R., ALTU? K.: Cerrahi giri?imlerde eldiven delinmesi problemi. 4. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM) bildiri ?zetleri kitab? s: 145, Bodrum, 1989.

?EL?K A., SALMAN T., BONEVAL C., BASMACIO?LU A., G?VEN? B.H.: ?ocukluk ?a??nda abdominal cerrahide antibiyotik tedavisi. 4. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM) bildiri ?zetleri kitab? s: 128, Bodrum, 1989.

G?VEN? B.H.
, SALMAN T., ?EL?K A., BUDAN K.: Apandektomi olgular?nda Sulbaktam+Ampisillin profilaksisinin yeri. 6. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi ?zet kitab? s: 220, Sorgun, 1991.

ANAK S., Z?LF?KAR B., ATILGAN N., G?VEN? B.H., SALMAN T., ?EL?K A, KINAY M., A?AN M., A?AO?LU L., DEVEC?O?LU ?., GED?KO?LU G.: I.?. I.T.F. Pediatrik Onkoloji Grubunca izlenen bat?n kaynakl? (intestinal/abdominal) Hodgkin d??? lenfomalar?n ?zellikleri. 9. Ulusal Kanser Kongresi ve 6. Pediatrik T?m?rler Kongresi bildiri ?zetleri kitab? s: 206, ?zmir, 1991.

ANAK S., Z?LF?KAR B., ATILGAN N., G?VEN? B.H., ?EL?K A., SALMAN T., A?AN M., A?AO?LU L., DEVEC?O?LU ?., B?LGE N., GED?KO?LU G.: I.?. I.T.F. Pediatrik Onkoloji Grubunca izlenen 141 Hodgkin lenfomal? olgunun ?zelikleri. 9. Ulusal Kanser Kongresi ve 6. Pediatrik T?m?rler Kongresi bildiri ?zetleri kitab?? s: 215, ?zmir, 1991.

ATILGAN N., Z?LF?KAR B., G?VEN? B. H., ANAK S., SALMAN T., ?EL?K A., KINAY M., DEVEC?O?LU ?., A?AO?LU L., GED?KO?LU G.: 1981-1991 y?llar? aras?nda ?.?. I.T.F. Pediatrik Onkoloji Grubunca izlenen N?roblastom olgular?. 9. Ulusal Kanser Kongresi ve 6. Pediatrik T?m?rler Kongresi bildiri ?zetleri kitab? s: 260, ?zmir, 1991.

Z?LF?KAR B., ATILGAN N., YALMAN N., G?VEN? B.H., ?EL?K A., SALMAN T., DARENDEL?LER E., DEM?RYONT M., ANAK. S., DEVEC?O?LU ?., A?AO?LU L., GED?KO?LU G.: ?.?. I.T.F. Pediatrik Onkoloji Grubunca izlenen 38 Rabdomyosarkom olgusu. 9. Ulusal Kanser Kongresi ve 6. Pediatrik T?m?rler Kongresi bildiri ?zetleri kitab?? s: 275, ?zmir, 1991.

?EL?K A., SALMAN T., G?VEN? B.H., B?LGEN H., ANAK S., GED?KO?LU G., KINAY M., UYSAL V.: Wilms t?m?rl? olgular?m?z. 11. Ulusal ?roloji Kongresi Kongre ?zet kitab? s: 126-127, Side, 1991.

?EL?K A., SALMAN T., G?VEN? B.H., A?AO?LU L., AYAN ?., GED?KO?LU G.: ?ocukluk ?a?? solid t?m?rlerinin tedavisinde relaparotomilerin yeri. 11. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi bildiri ?zetleri s: 55, Antalya, 1991.

G?VEN? B.H.
, SALMAN T., S?RMEN E., SAVCI N., ?EL?K A.,ALTU? T: Accesory enteral nutrition (AEN): Is it possible? 12. Ulusal T?rkiye ?ocuk Cerrahisi Kongresi bildiri ?zetleri kitab? s: I/1, Ku?adas?, 1992.

KORKMAZ M., TUZLACI A., TUGAY M., S?Z?B?R S., G?VEN? B.H.: Marmara depremi ve sonras?nda Kocaeli ?ocuk Cerrahisi Klini?i olarak ya?ad???m?z deneyim. XVIII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri, p: 28,? Kemer - Antalya, 2000.

TUGAY M., YILDIZ F., SOZUBIR S., EKINGEN G., KORKMAZ M., G?VEN? B.H.: ?zofagus d?z kas fonksiyonel yan?tlar?ndaki ya?a ba?l? de?i?ikliklerin invitro de?erlendirilmesi. XIX. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri, SB 29, p: 51, Belek - Antalya, 2001.

EKINGEN G., AYDO?AN M., G?VEN? B.H., BABAO?LU K., SOZUBIR S., ARISOY ES.: Komplike parapn?monik eff?zyonlu ?ocuklar?n tedavisinde streptokinaz?n etkisi. XIX. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri, SB 69, p: 91, Belek - Antalya, 2001.

G?VEN? B.H.
, EKINGEN G.,SOZUBIR S.,TUGAY M.,TUZLACI A.,SENEL U, KAHRAMAN H.: K?z  ?ocuklar?nda laparoskopik kas?k f?t??? onar?m?. 5. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi, video 51, p: 39, Istanbul, 2002.

G?VEN? B.H.
, EKINGEN G., AYDO?AN M., TUGAY M., ?ZYER A., G?KALP A.: Torakoskopik giri?imin toraks patolojilerinin tan? ve tedavisindeki yeri. XX. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri 8, p: 304, Mersin, 2002.

KORKMAZ M., G?VEN? B.H., Bilir A., Karal-Y?lmaz O., Kumbasar A., Caferler J., Baysal K.: Eri?kin ve fetal tav?an mesane d?z kas h?cre k?lt?rlerinin biopolimerler ile etkile?imleri. XX. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri 36, p: 311, Mersin, 2002.

S?Z?B?R S., EK?NGEN G., AVTAN L., SENEL U., G?VEN? B.H.: G?R cerrahi tedavisinde gastrik t?p kardioplasti tecr?bemiz. XXI. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri SB 39, p: 71, ?anl?urfa, 2003.

G?VEN? B.H.
, EKINGEN G., SOZUBIR S., TUGAY M., TUZLACI A.: K?z  ?ocuklar?nda laparoskopik kas?k f?t??? onar?m?. XXI. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri SB 82, p: 114, ?anl?urfa, 2003.

KORKMAZ M., YAKUT T., Bilir A., G?VEN? B.H., BAYSAL K.: ?rg?lenmemi? PGA biopolimerleri ile d?z kas h?crelerinin etkile?imleri ve in vivo d?z kas dokusunun olu?turulmas?. XXII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri 38, p: 61, Bursa, 2004.

G?VEN? B.H., AVTAN L., EK?NGEN G., S?Z?B?R S., OZYER A., SENEL U.: ?ocuk ya? grubunda akalazyan?n fundoplikasyonsuz laparoskopik Heller ?zofagomyotomi ile tedavisi. XXII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, video 5, p: 77, Bursa, 2004.

G?VEN? B.H.,
S?Z?B?R S., OZYER A., KAHRAMAN H.: ?ocuklarda laparoskopik kas?k f?t??? onar?m?. 1. Ulusal F?t?k Kongresi, bildiri 37, p: 57, Kapadokya - Nev?ehir, 2005.

KORKMAZ M., YAKUT T., G?VEN? B.H., B?L?R A.: Doku k?lt?r? ile olu?turulan ?zofagus segmentinin intraabdominal anastomozu. XXIII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri 1, p: 23, Gaziantep, 2005.

Kahraman H., KASAP M., G?VEN? B.H., KORKMAZ M., B?L?R A.: Eri?kin ve fetus tav?an mesanesi d?z kas h?cre kok?lt?r?nde pop?lasyon kinetiklerinin ve protein profillerinin kar??la?t?r?lmas?. XXIV. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, bildiri 49, p: 75, Adana, 2006.

G?VEN? B.H.
, EK?NGEN G., Azman B, ERKU? B.: ?ocuklarda kist hidatik hastal???n?n tedavisinde indirgenmi? cerrahi travmatik yakla??m. XXIV. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, video 10, p: 93, Adana, 2006.