Uzmanl?k Tezleri

Eri?kin ve fetus tav?an mesanesi d?z kas h?cre k?lt?rlerinin morfolojik ?zellikleri, pop?lasyon kinetikleri ve polimerler ?zerinde ?remelerinin kar??la?t?r?lmas?. Dr Mevlit Korkmaz, 2002

Uzam?? a?l?k hayvan modelinde postoperatif anne s?t? ile yap?lan trofik enteral beslenmenin barsak fonksiyonlar? ?zerine etkisi. Dr Ay?e Tuzlac?, 2004

Eri?kin ve fetus tav?an mesane d?z kas h?cre ko-k?lt?r?n?n pop?lasyon kinetikleri ile protein profillerinin kar??la?t?r?lmas?. Dr Hayrunisa Kahraman, 2005

Ayr?ca,
T?bitak Gen M?hendisli?i ve Biyoteknoloji Ara?t?rma Enstit?s?'nde ger?ekle?tirilen y?ksek lisans tezinde yap?lan bilimsel katk?ya atfedilen te?ekk?r mevcuttur.

Kollajenaz perf?zyonu ile izole edilmi? primer hepatositlerde farkl? ko?ullarda gen ekspresyonunun incelenmesi. Zelal Ad?g?zel, 2004